PRIVACYVERKLARING – coachtraject – Laatste update 20 juni 2018

Je gaat een coachtraject met MOOI Coaching en Training aan vanuit vertrouwen. Daarbij hoort ook dat wij uiterst vertrouwelijk omgaan met de gegevens die jij ons ten behoeve van het coachtraject verstrekt. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

De privacy van persoonsgegevens vinden wij heel belangrijk. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verzamelen of gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

MOOI coaching en training is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We verwijzen je ook graag naar de privacyverklaring ten aanzien van gebruik van onze website. Deze is ook opgenomen op de site: www.mooicoaching.nl.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Martine Roodenburg
MOOI Coaching en Training (MOOI)
06-48815668
info@mooicoaching.nl
Lucasbolwerk 6
3512 EG Utrecht
www.mooicoaching.nl
KvK nummer: 30244422

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens
MOOI verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Burgerservicenummer
• Doel coachtraject
• Werkervaring
• Talenten, competenties en interessegebieden
• Voortgang coachtraject in de vorm van gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie

Doeleinden
MOOI verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

• De verbetering van haar diensten;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor een goede uitvoering van het coachtraject, het voeren van een financiële administratie en het voldoen aan een wettelijke verplichting. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens worden binnen de EER verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in Duitsland.

Wel kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Dossiers van coachtrajecten met daarin doel van coaching, voortgang en afspraken worden 5 jaar bewaard.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je ons verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Martine Roodenburg
06-48815668
info@mooicoaching.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 juni 2018.